ارزش صادرات سالیانه ذرت ایران سال‌های 1397-1380

این مقادیر حاصل جمع این کدهای تعرفه ای می باشد: 07104000-07104090-10051000-10051010-10051020-10051090-10059000-10059090-10059010 -10059020-

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: